Язык сайта:
русский   украинский   English


Про затвердження Положення про функціональну підсистему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру

      МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            05.06.2006 N 208
 
 
      Про затвердження Положення про функціональну
    підсистему запобігання і реагування на надзвичайні
     ситуації техногенного та природного характеру
 
 
   На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від
03.08.98 р. N 1198 ( 1198-98-п ) "Про єдину державну систему
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та
природного характеру", з метою організації роботи, пов'язаної із
запобіганням надзвичайним ситуаціям на підприємствах, що належать
до сфери управління Міністерства промислової політики, та захисту
життя і  здоров'я  громадян,  працюючих  на  підприємствах,
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Положення  про  функціональну  підсистему
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та
природного характеру Міністерства промислової політики (далі -
Положення), що додається.
 
   2. Начальнику Управління контролю виконання актів і доручень
Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України довести
даний наказ до структурних підрозділів Міністерства.
 
   3. Начальнику    Управління    організаційного    та
інформаційно-аналітичного забезпечення роботи Міністра розмістити
даний наказ на сайті Міністерства http://www.industry.gov.ua у
рубриці "Діяльність Міністерства" у підрубриці "Цивільна оборона".
 
   4. Керівникам структурних підрозділів Міністерства довести
даний наказ до підпорядкованих підприємств.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра.
 
 Міністр промислової політики              В.М.Шандра
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр України з питань
 надзвичайних ситуацій
 та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської
 катастрофи                       В.І.Балога
 
 
                 ЗАТВЕРДЖЕНО
                 Наказ Мінпромполітики
                 05.06.2006 N 208
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про функціональну підсистему запобігання
        і реагування на надзвичайні ситуації
        техногенного та природного характеру
        Міністерства промислової політики
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Положення про функціональну підсистему запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру Міністерства промислової політики (далі - Положення)
визначає принципи створення функціональної підсистеми запобігання
і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру Міністерства промислової політики (далі - функціональна
підсистема), основні завдання, склад сил і засобів, порядок
виконання завдань і взаємодії структурних підрозділів, а також
регулює основні питання функціонування підсистеми.
 
   1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у
такому значенні:
   функціональна підсистема - складова частина єдиної державної
системи  запобігання  і  реагування  на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру (далі - єдина державна
система), яка включає підприємства, установи та організації, що
належать до сфери управління Міністерства (далі - підприємства), з
відповідними  силами  і  засобами, які здійснюють нагляд за
забезпеченням техногенної та природної безпеки, організовують
проведення роботи із запобігання і реагування на надзвичайні
ситуації техногенного та природного характеру з метою захисту
населення  і  довкілля, зменшення матеріальних втрат у разі
виникнення надзвичайної ситуації;
   сили і  засоби  функціональної  підсистеми  - спеціальні
підрозділи підприємств з їх оснащенням, невоєнізовані формування
підприємств;
   орган управління функціональною підсистемою - комісія  з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Міністерства промислової політики (далі - комісія);
   надзвичайна ситуація - порушення нормальних умов життя і
діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією,
катастрофою, стихійним лихом та/або іншими чинниками, що призвело
(може призвести) до загибелі людей або значних матеріальних втрат;
   реагування на  надзвичайні  ситуації - скоординовані дії
підприємств щодо реалізації планів дій  (аварійних  планів),
уточнених в умовах конкретного виду та рівня надзвичайної ситуації
з метою надання невідкладної допомоги потерпілим, усунення загрози
життю та здоров'ю людей;
   запобігання виникненню надзвичайних ситуацій - підготовка та
реалізація комплексу правових, соціально-економічних, політичних,
організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів,
спрямованих на забезпечення техногенної та природної безпеки,
проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу
виникнення надзвичайної ситуації на основі даних моніторингу,
експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій
з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію або
пом'якшення її можливих наслідків.
 
   1.3. Основною метою створення функціональної підсистеми є
забезпечення  реалізації  державної  політики  із запобігання
надзвичайним ситуаціям та захисту населення і територій від їх
наслідків.
 
       2. Завдання функціональної підсистеми
 
   2.1. Участь    у    розробленні    загальнодержавних
нормативно-правових актів, а також норм, правил та стандартів з
питань запобігання надзвичайним ситуаціям та забезпечення захисту
населення і територій від їх наслідків.
 
   2.2. Розроблення методичних рекомендацій з питань запобігання
надзвичайним  ситуаціям  та забезпечення захисту населення і
територій від їх наслідків.
 
   2.3. Забезпечення готовності підприємств до дій, спрямованих
на запобігання надзвичайній ситуації.
 
   2.4. Розроблення та забезпечення реалізації в межах своєї
компетенції заходів щодо запобігання виникненню  надзвичайних
ситуацій.
 
   2.5. Навчання робітників і населення щодо поведінки та дій у
разі виникнення надзвичайної ситуації.
 
   2.6. Аналіз  ризиків  виникнення  надзвичайних  ситуацій
техногенного та природного характеру, їх мінімізація та реагування
у разі перевищення порогових значень.
 
   2.7. Виконання  цільових  і  науково-технічних  програм,
спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення
сталого функціонування підприємств.
 
   2.8. Збирання і аналітичне  опрацювання  інформації  про
надзвичайні ситуації.
 
   2.9. Прогнозування і оцінка соціально-економічних наслідків
надзвичайної ситуації, визначення на основі прогнозу потреби в
силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах.
 
   2.10. Створення,  раціональне  збереження  і використання
резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання  і
реагування на надзвичайні ситуації.
 
   2.11. Організація проведення у межах компетенції державної
експертизи, забезпечення нагляду за дотриманням вимог щодо захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій.
 
   2.12. Оповіщення  населення  про  загрозу  та виникнення
надзвичайної ситуації, своєчасне та достовірне його інформування
про фактичну обстановку і вжиті заходи.
 
   2.13. Захист  робітників  і населення у разі виникнення
надзвичайної ситуації.
 
   2.14. Проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо
ліквідації надзвичайної ситуації, організація життєзабезпечення
постраждалого населення.
 
   2.15. Пом'якшення можливих наслідків надзвичайної ситуації у
разі їх виникнення.
 
   2.16. Здійснення  заходів  щодо  соціального  захисту
постраждалого населення, проведення гуманітарних акцій.
 
   2.17. Реалізація визначених законодавством прав у  сфері
захисту населення від наслідків надзвичайної ситуації, в тому
числі осіб (чи їх сімей), що брали безпосередню участь  у
ліквідації цих ситуацій.
 
            3. Органи управління
          функціональною підсистемою
 
   3.1. Постійним органом управління функціональної підсистеми є
комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій  Міністерства  промислової політики України (далі -
комісія). Склад комісії затверджується наказом Міністра.
 
   3.2. Комісія забезпечує організацію та здійснення заходів
щодо запобігання і реагування на надзвичайну ситуацію або на
загрозу її виникнення на об'єктах, які входять  до  складу
підприємств.
 
   3.3. Органами  управління  функціональної  підсистеми  на
об'єктовому рівні є структурні  підрозділи  підприємств  або
спеціально призначені особи з питань надзвичайних ситуацій.
 
             4. Сили і засоби
          функціональної підсистеми
 
   4.1. До  складу сил і засобів функціональної підсистеми
входять спеціальні підрозділи підприємств з  їх  оснащенням,
невоєнізовані формування підприємств.
 
   4.2. Інформаційне  забезпечення  функціональної підсистеми
здійснюється силами і засобами Урядової інформаційно-аналітичної
системи з питань надзвичайних ситуацій та інформаційними службами
підприємств і потенційно небезпечних об'єктів із  залученням
засобів зв'язку і передачі даних.
 
   4.3. У надзвичайних ситуаціях сили і засоби функціональної
підсистеми  підпорядковуються  в  межах,  що  не  суперечить
законодавству,  органам  управління відповідних територіальних
підсистем єдиної державної системи.
 
            5. Режим діяльності
          функціональної підсистеми
 
   5.1. Залежно від масштабів і  особливостей  надзвичайної
ситуації, що прогнозується або виникла, рішенням Ради міністрів
Автономної  Республіки  Крим,  обласної,  Київської   та
Севастопольської  міської,  районної  державної адміністрації,
виконавчого органу місцевих рад у межах конкретної території може
існувати або впроваджуватись один з таких режимів діяльності
функціональної підсистеми:
   режим повсякденної   діяльності   -   при  нормальній
виробничо-промисловій,  радіаційній,  хімічній,  біологічній
(бактеріологічній),    сейсмічній,   гідрогеологічній   і
гідрометеорологічній  обстановці  (за  відсутності  епідемії,
епізоотії та епіфітотії);
   режим підвищеної готовності - при  істотному  погіршенні
виробничо-промислової,  радіаційної,  хімічної,  біологічної
(бактеріологічної),   сейсмічної,   гідрогеологічної    і
гідрометеорологічної  обстановки  (з  одержанням  прогнозної
інформації щодо можливості виникнення надзвичайної ситуації);
   режим діяльності у надзвичайній ситуації - при реальній
загрозі виникнення надзвичайних ситуацій і реагуванні на них;
   режим діяльності у надзвичайному стані - запроваджується в
Україні або на окремих її територіях в порядку, визначеному
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та Законом України "Про
надзвичайний стан" ( 2501-12 ).
 
   5.2. Основні  заходи,  що  реалізуються  функціональною
підсистемою.
   5.2.1. У режимі повсякденної діяльності:
   - ведення спостереження і здійснення контролю за станом
довкілля, обстановкою на потенційно небезпечних  об'єктах  і
прилеглій до них території;
   - розроблення і виконання цільових  і  науково-технічних
програм  і  заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям,
забезпечення безпеки і захисту працівників, зменшення можливих
матеріальних втрат, забезпечення сталого функціонування об'єктів
економіки у разі виникнення надзвичайної ситуації;
   - вдосконалення  процесу підготовки персоналу структурних
підрозділів підприємств або спеціально призначених осіб з питань
надзвичайних ситуацій, підпорядкованих їм сил;
   - створення і поновлення резервів матеріальних ресурсів для
ліквідації надзвичайних ситуацій;
   - оцінка загрози виникнення надзвичайної ситуації та можливих
її наслідків;
   - створення галузевих реєстрів об'єктів та виробництв.
   5.2.2. У режимі підвищеної готовності: здійснення заходів,
визначених для режиму повсякденної діяльності і додатково:
   - формування оперативних груп для виявлення причин погіршення
обстановки  безпосередньо  в  районі  можливого  виникнення
надзвичайної ситуації, підготовка пропозицій щодо її нормалізації;
   - посилення роботи, пов'язаної з веденням спостереження та
здійсненням контролю за станом довкілля, обстановкою на потенційно
небезпечних  об'єктах,  прогнозуванням  можливості  виникнення
надзвичайної ситуації та її масштабів;
   - розроблення заходів щодо захисту населення і територій,
забезпечення стійкого функціонування об'єктів економіки;
   - приведення в стан підвищеної готовності наявних сил і
засобів на місцях, уточнення планів їх дії і переміщення у разі
необхідності до місця можливого виникнення надзвичайної ситуації;
   - проведення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної
ситуації;
   - запровадження цілодобового чергування членів комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Міністерства промислової політики України або членів структурних
підрозділів підприємств чи спеціально призначених осіб з питань
надзвичайних ситуацій (залежно від рівня надзвичайної ситуації).
   5.2.3. У режимі діяльності у надзвичайній ситуації:
   - функціонування під безпосереднім керівництвом відповідної
комісії;
   - сили та засоби функціональної підсистеми передаються в
межах, що не суперечить  законодавству,  органам  управління
відповідних територіальних підсистем.
   5.2.4. У режимі діяльності у надзвичайному стані:
   - здійснення  заходів, передбачених Законом України "Про
надзвичайний стан" ( 2501-12 ).
 
          6. Забезпечення фінансування
          функціональної підсистеми
 
   6.1. Функціональна  підсистема  фінансується  за  рахунок
державного бюджету, коштів державних підприємств, установ та
організацій, страхових фондів та інших джерел.
   Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій створюються:
   - запаси матеріальних ресурсів функціональної підсистеми для
проведення першочергових  робіт  з  ліквідації  надзвичайних
ситуацій - за рахунок державного бюджету;
   - запаси матеріальних та фінансових ресурсів на об'єктовому
рівні - за рахунок власних коштів державних підприємств, установ
та організацій.
   Обсяги матеріальних  та  фінансових ресурсів визначаються
органом, що їх створює.
 
   6.2. У разі нестачі матеріальних та фінансових ресурсів для
ліквідації   надзвичайної   ситуації   регіонального   або
загальнодержавного рівня за клопотанням  центральних  органів
виконавчої влади зазначені ресурси можуть бути виділені їм з
державного матеріального резерву і резервного фонду Кабінету
Міністрів України.
 
            7. Планування роботи
          функціональної підсистеми
 
   7.1. З метою завчасного здійснення заходів щодо реагування на
загрозу виникнення надзвичайної ситуації і максимально можливого
зниження  втрат  проводиться розробка оперативних планів дій
функціональної  підсистеми  з  урахуванням  вимог  необхідної
достатності і максимально можливого використання наявних сил і
засобів.
 
   7.2. Основну частину робіт, пов'язаних з реагуванням на
надзвичайну ситуацію або усунення загрози її виникнення, виконують
аварійні формування чи підрозділи потенційно небезпечного об'єкта.
 
          8. Взаємодія функціональної
          і територіальних підсистем
 
   8.1. Залежно від обставин, масштабу, характеру та можливого
розвитку надзвичайних ситуацій функціональна підсистема взаємодіє
з відповідними  територіальними  підсистемами  під  загальним
керівництвом Державної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій.
 
 Начальник Відділу мобілізаційної
 підготовки та цивільної оборони           І.Д.Воловенко